Skip to main content

Mons. Pero Sudar – pomoćni biskup u miru

Mons. dr. Pero Sudar rođen je 3. srpnja 1951. u Barama, općina Konjic, župa Solakova Kula u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Osnovnu školu pohađao je u Barama i Seonici, a gimnaziju kod isusovaca u Zagrebu i Dubrovniku. Filozofsko-teološki studij završio je u Sarajevu gdje je zaređen za svećenika 29. lipnja 1977. Nakon jednogodišnjega pastoralnog iskustva u župi Komušini upućen je na studij kanonskoga prava u Rim gdje je na Papinskim sveučilištima Gregorijana i Urbanijana doktorirao iz kanonskog prava na temu Pojam fizičke osobe u zakonodavstvu Crkve te završio studij ateizma i Rimske Rote. Po povratku u Sarajevo, u jesen 1985., povjerena mu je služba sudskog vikara i člana Ordinarijata. U ljetnome semestru 1986. počeo je predavati na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji, a u jesen 1989. izabran je za dekana i rektora Vrhbosanske katoličke bogoslovije. U tome razdoblju u domaćim i stranim časopisima i knjigama povremeno objavljuje radove s područja pravne tematike i pedagogije. Za naslovnog biskupa Selje i pomoćnog biskupa Vrhbosanske nadbiskupije imenovan je 10. svibnja 1993. Od 1994. je promicatelj projekta Sustav katoličkih Škola za Europu te je skrbio za obnovu i gradnju potrebnih objekata i organizirao je otvaranje i djelovanje katoličkih školskih centra na području nadbiskupije. U Biskupskoj konferenciji BiH vršio je službu generalnog tajnika, predsjednika Komisije Pravda i mir i Komisije za odnose s državom BiH, a bio je i predsjednik Katehetskoga vijeća, Nadzornoga vijeća Caritasa BiH i Vijeća za inozemnu pastvu. S ciljem pomoći i materijalne obnove nadbiskupije, već tijekom rata i poraća uspostavio je veze i sklopio partnerstva između stotinjak biskupija i župa u inozemstvu i porušenih župa u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Govori: talijanski, njemački i francuski.

Papa Franjo prihvatio je odreknuće od službe pomoćnog biskupa vrhbosanskog mons. Sudara 18. listopada 2019. te svoje umirovljeničke dane provodi u zgradi ordinarijata u Sarajevu.